DERNEK

Dernek Üyesi Olmak

Derneklerimizi kuralım, onlara üye olalım ki birbirimize kaynaşalım. Aidatlarımızı ödeyelim ödemezsek dernekler uzun ömürlü olmaz, toplantılarına mutlaka gidelim bir benimle ne olacak demeyelim. Bir elin nesi var iki elin sesi var unutmayalım. Ne olur bunları ihmal etmeyelim. Bu acizin sizlerden en büyük isteği bunlardır. Beni anlayın, hatta ne olur beni dinleyin, birlik olun, beraber olun, kaynaşın, unutmayınız ki, birlikten daima kuvvet doğar. Şahsi menfaatlerinizi bir an için arkanıza atın, sevin, sevilin, parçalanmayın bütünleşin. Ahmet KILIÇASLAN

Üye Formu indir ⇓

DERNEKLERE NEDEN ÜYE OLUNUR

İnsanın sosyal bir varlık olmasının doğal sonuçlarından biri örgütlenebilme yeteneğidir. Günümüzde hiç de azımsanmayacak sayıda insan bir amacı veya ideali gerçekleştirmek üzere sivil toplum kuruluşları olarak bilinen örgütlenme biçimini tercih etmektedir. Bu sayede insanlar yasalar çerçevesinde belirledikleri amaca veya ideale uygun olarak çalışırken aynı zamanda yaşadıkları toplumlarda baskı gücü oluşturabilmektedirler.

Dernekler yukarıda bahsettiğimiz sivil toplum kuruluşları arasında en sık görülenlerdendir. Ülkemizde pek çok saygın derneğin toplum ve birey hayatına önemli katkılar sunduğu bir gerçektir. Buna rağmen ülkemizde genelde sivil toplum, özelde dernekleşme, bilincinin henüz tam olarak yerleşmediği gözlemlenmektedir. Bu nedenle dernek – üye ilişkilerinde bazı eksik bilgilenmeden kaynaklanan anlaşmazlıklar söz konusudur. Bu türden anlaşmazlıkları gidereceği umuduyla dernek – üye ilişkilerinin yasal olarak nasıl düzenlendiğine dair kısa bir bilgilendirme yapmayı istedik.

Dernek Nedir?

Türk Medeni Kanununun 56. maddesine göre “dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.”

Derneklere Nasıl Üye Olunur?

TMK 64. Maddesi nasıl üye olacağımızı söyle tanımlıyor: “Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.”

TMK Madde 63 ise  “hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz” hükmü içerir.

Dernekler Neden Ödenti (Aidat) Toplar?

TMK 99. Maddesine göre “dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek mal varlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.”

Üyelerin herhangi bir nedenle ödentisini ödememesi yasal ve meşru değildir. Üstelik dernek üyeleri dernek haklarından ödentilerini ödedikleri zaman yararlanabilirler.

Dernek Üyelerinin Hakları?

TMK 68. Maddesi der ki “dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.”

Ödenti (aidat) yükümlülüğünü yerine getiren her üyenin başta oy hakkı olmak üzere, derneğin sunduğu her türlü hak ve kolaylıklardan hakkıdır.

Dernek üyeliğinden Ayrılmanın Şartları?

Bu sorunun cevabını TMK  70. madde veriyor. “Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya  çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.”

“Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.“

* * *

2 Comments

  • bu dernek sizlerle bizlerle tüm hemşerilerimizle güzel ben sonuna kadar destekliyorum üstüme düşen herne olursa yanınızdayım emek veren herkeze TEŞEKKÜR EDERİM SİVRİHİSARLI OLMAK AYRICALIKTIR

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Dernek Üyesi Olmak