DERNEK

Faaliyetlerimiz

DERNEK FAALİYETLERİ

Madde 3- Dernek, amacını gerçekleştirmek için yasaların izin verdiği ölçüde piyangolar, sportif çalışmalar, yarışmalar, sergileri konserler, tertip etmek. Fikri çalışmaları desteklemek, lokal açabilmek gazete ve mecmua gibi yayınları çıkarmak ve buna benzer amaçlarını gerçekleştirmek için diğer çalışmalarda bulunmak. Aynı amaçla kurulmuş kuruluşlarla dayanışma içinde bulunmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınlan temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçlar doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlan ile üyelere dağıtmak üzere çalışına ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, üyeler arasında, haberleşmeyi sağlamak için bilgisayar ve SMS gibi iletişim araçlarını kullanmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışına ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınması şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, ihtiyaç sahibi üye ve hemşehrilerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

7- Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, lokalin işletmesini gerek görüldüğünde yönetim kurulunun tayin edeceği bir ücret mukabilinde kiraya vermek, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8- Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler v.b. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak,

9- Demek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hale tesis etmek, gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak,

10- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanunun hükümleri saklı kalmak üzere. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek,

12- Gerekli görülen yerlerde demek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

13- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlara, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Add Comment

Click here to post a comment

Facebook Sayfa