Dernek Hakkında

Faaliyetlerimiz

DERNEK FAALİYETLERİ

Madde 3- Dernek, amacını gerçekleştirmek için yasaların izin verdiği ölçüde piyangolar, sportif çalışmalar, yarışmalar, sergileri konserler, tertip etmek. Fikri çalışmaları desteklemek, lokal açabilmek gazete ve mecmua gibi yayınları çıkarmak ve buna benzer amaçlarını gerçekleştirmek için diğer çalışmalarda bulunmak. Aynı amaçla kurulmuş kuruluşlarla dayanışma içinde bulunmak.

Madde 4- ÜYELİK

Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Madde 5- ASLİ ÜYELİK

Medeni haklara sahip reşit olan SİVRİHİSARLI, Sivrihisar’a bağlı iken idari taksimat nedeni ile başka il veya ilçelere geçmiş yerleşim yerlerinden olan usul ve füruu bakımdan Sivrihisar ile kan ve sihri hısımlığı bulunan, Sivrihisar’da doğanlar her ne şekilde olursa olsun Sivrihisar’da bulunmuş olanlar derneğe kayıt olabilir.

Madde 6- FAHRİ ÜYELİK

Asli üyelik şartlarına haiz olamamakla birlikte derneğin amacına hizmet etmek isteyen maddi ve manevi yardımda bulunan kimselerde idare yönetim kurulunun kararı ile fahri üyeliğe kabul edilebilir. Fahri üyeler her türlü toplantılara katılabilir, görüşlerini bildirebilir, fakat oy kullanamaz.

Madde 7- ÜYE OLMAK

Derneğe üye olmak isteyen kimse üye kayıt formundan doldurarak başvurur. Yönetim Kurulu en geç on beş gün içinde üyeliğin kabul ve reddine karar verir. Bu sürede karar vermediğinde üyeliğe kabul edilmiş sayılır. Kamu hizmetleri nedeni ile izin alması gerekenler de izin belgelerini başvuru dilekçesine iliştirirler.

Madde 8- ÜYE OLAMAYACAKLAR

2908 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 2. ve 3. Fıkralarında yazılı bulunan yasaklılar ile diğer yasalarda gösterilen yasalarda- üye kayıt edilemezler. Edilmiş iseler derhal ihraç edilirler.

Madde 9- ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye istediği zaman üyelikten, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verdiği dilekçe ile ayrılabilir.

Madde 10- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Yasaların öngördüğü nedenler ve derneğin amacına aykırı çalışanlar, üyeler arasında dayanışmayı bozanlar, derneğin adını kullanarak her ne suretle olursa olsun çıkar sağlayanlar Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır.

Madde 11- Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Madde 12- ÜYELİK AİDATI

Madde 13- DERNEK ORGANLARI

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

TÜZÜK

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınlan temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçlar doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlan ile üyelere dağıtmak üzere çalışına ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, üyeler arasında, haberleşmeyi sağlamak için bilgisayar ve SMS gibi iletişim araçlarını kullanmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışına ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınması şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, ihtiyaç sahibi üye ve hemşehrilerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

7- Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, lokalin işletmesini gerek görüldüğünde yönetim kurulunun tayin edeceği bir ücret mukabilinde kiraya vermek, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8- Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler v.b. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak,

9- Demek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hale tesis etmek, gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak,

10- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanunun hükümleri saklı kalmak üzere. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek,

12- Gerekli görülen yerlerde demek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

13- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlara, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

VİZYONUMUZ

Tüm dünyadaki Sivrihisarlı ve Sivrihisar sevdalılarını bir araya getirmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlandırmak ve bu bilinci gelecek nesillerimize aktararak SİVRİHİSAR’lılık bilincini devam ettirmek.

MİSYONUMUZ

Eskişehir’de yaşayan Sivrihisarlı ve Sivrihisar sevdalılarını bir araya getirmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlandırmak maksadıyla Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma derneğimiz 1998’de kurulmuştur. Bu vasıta ile;
1- Sivrihisar’lıyım ve Sivrihisar sevdalısıyım diyen herkesi bünyemiz çatısı altında toplamak.
2- Sivrihisar’lıların gücünü bir araya getirerek, Sivrihisar’ımıza ve köylerimize tüm imkanlarımızı kullanarak kaliteli hizmetlerin ulaşmasına aracı olmak.
3- Sivrihisarlı büyüklerimizi anmak, onlar için paneller düzenlemek.
4- İlçemizin basın ve medya aracılığıyla tanıtım ve reklamını yapmak.
5- Düğün, dernek ve cenaze gibi günlerimizde sevinçlerimizi ve acılarımızı paylaşmak.
6- İlçemize özgü kültürel, tarihi, örf ve adetlerimizi korumak ve yaşatmak.
7- Tüm mahallelerimiz (köyler) dahil herkese ulaşarak faydalı olmak.
8- Kadın, genç ve çocuklarımızın da birbirleri arasında beraberlikteliği sağlamak, derneğimizde onlarında faydalanabileceği ortamlar oluşturmak.
9- Tüm siyasi parti ve derneklere eşit mesafelerde bulunarak ilişkilerimizi geliştirmek.

 * * *

Vizyon; varmak istediğimiz noktayı gösterirken, Misyon; bugün o yolda neleri, nasıl yaptığımızı anlatır.

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Faaliyetlerimiz