Makale ve Yazılar

Sivrihisar İçin Hedeflerimiz

HEDEFLER

1- Sivrihisar’ın her bakımdan çağdaş bir yaşam alanı haline dönüştürülmesi, bölgesel bir ekonomik ve kültürel çekim merkezi haline getirilmesi,

Uygun ve gerekli altyapı, ticaret ve sanayi, ziraat ve hayvancılık, eğitim, kültür ve sanat ortamı yaratmak; uygun yapılaşma sağlanarak, Sivrihisar’a gönül ve hizmet veren insanlar ve kurumlar arasında olumlu etkileşim ve dayanışmanın gerçekleştirilmesi; Sivrihisar’ın tarihine, kültürüne yaraşır bir ekonomik ve kültürel kalkınmışlık düzeyine ve geleceğe hazırlanması,

2- Sivrihisar’ın mevcut kaynak ve potansiyelinin yeni bir bakış açısı ile harekete geçirilmesi; yeni kaynak ve yatırım alanları yaratılması, planlanması ve uygulamaya konulması amacıyla güç birliğini gerçekleştirmek,

3- Sivrihisar’da yaşasın yaşamasın, tüm insanların devletinden ve kendisinden razı olarak yüzünü güldürmek, güvenli bir geleceğe ve refaha kavuşturmaktır.

SİVRİHİSAR’IN MEVCUT KAYNAKLARI VE BU KAYNAKLARIN KALKINMA AMAÇLI KULLANILMASI

Sivrihisar’da Ziraat ve Hayvancılığın Geliştirilmesi:

1- Sulanabilir ve kıraç ekim alanların verimli kullanılması; Maliyetlerin düşürülmesi ve zirai ürünlerin değerlendirilmesi.

2- İnsan sağlığı ve çevre için güvenli, ekolojik tarıma geçişin sağlanması ve halkın buna teşvik edilmesi; tarım alanlarının, meyvecilik ve bağcılığın ıslahı ve yeniden düzenlenmesi.

3- Damızlık hayvancılığın, arıcılığın korunması ve teşviki.

4- Kapalı alan kanatlı hayvan üretiminin teşviki ve yaygınlaştırılması.

5- Boşalan köyler sorununa çare aranması; miras yoluyla parçalanmış ekilebilir alanların birleştirilmesi ve çağdaş köy projesine geçişin sağlanması.

6- Ekolojik tarım, damızlık hayvancılık alanında veya diğer alanlarda projelendirilmiş işletmelerin karşılıksız (veya düşük faizli) ya da halkın uygun kredi imkanlarından yararlandırılmasının sağlanmasıdır.

7- Kaybolmak üzere olan ‘Sivrihisar tiftik keçisi’ üretiminin teşvik edilmesi ve korunması:

Tiftik üretimi ve tiftik keçisi (Ankara Keçisi) yetiştiriciliğinin teşvik edilebilmesi için özellikle tekstil sektöründe ve halıcılık (halı dokuma) sektöründe tiftik kullanılmasının sağlanması ve teşviki gerekmektedir. Tekstil işletmelerinin iplik ve kumaş dokuma sanayi ve halıcılık sektörü açısından, öncelikle ve özellikle, tiftik kullanımının sağlanması gerekir. Tiftik kullanımının gerçekleştirilmesi ve teşviki için, iplik ve kumaş kalitesinin arttırılması açısından (tiftikten mamul iplik, kumaş ve halı) standartların belirlenerek ilan edilmesi ve bu standartlara uygun üretime teşvik verilmesi gerekmektedir. Tiftik katkısı ile dokunmuş kumaşların kalite bakımından; parlaklık, boya tutma, elyaf inceliği, sağlamlık, ekolojik ürün olma özelliği, sağlıklı olma özelliği, tabii olma özelliği, dayanıklılık gibi özelliklerinin öne çıkarılması ve desteklenmesi gereklidir.

Tiftik katkısı kullanılan tekstil ürünleri belli bir kullanım alanı bakımından zorunlu tutulabilir. Özellikle güvenlik mensuplarının kıyafetlerinde ve askeri kıyafetlerde, kışlık iç fanilası ve çorap gibi iç giyim unsurlarının imalinde tiftik yünü veya elyafı karıştırılmış hammadde kullanma zorunlu tutulabilir veya tercih edilebilir. Spor kıyafetlerde de aynı uygulamaya gidilebilir.

Tiftik katkılı kumaşlar ipekten sonra ikinci sırada gelen bir kalite ve parlaklık, akıcılık ve incelik kazanmaktadır. Bugünkü teknolojik imkanlar, iplik ve dokuma sanayindeki gelişmeler karşısında kullanım hem kolaylaşmakta hem de ürüne ek değerler katabilecek bir uygulama gerçekleşebilmektedir.

Bir milli servet ve değer unsurunun göz göre göre yok olmasına seyirci kalmamalıyız. Tekstil sanayimizin gelişmesi ve fark yaratması bakımından da buna ihtiyacımız olduğunu görmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara ile özdeşleşmiş ve ‘Ankara keçisi’ diye adlandırılan bu değerli hayvanın üretimi, neslinin ıslahı ve ekonomiye kazandırılması konusunda Ankara’nın desteği alınmalıdır.

Vaktiyle önemli bir üretim ve ihraç ürünü olan tiftik ve tiftik mamullerinin üretim ve satışının değerlendirilmesi konusunda yeni bir hamleye ihtiyaç olduğunu unutmayalım. Bugünkü durum kabul edilemez. Ülkemizin toprağı ne kadar değerli; erozyonla mücadele ne kadar anlamlı ve ise; ülkemizin tabii zenginlik ve üretim unsurlarının göz göre göre yok olup gitmesi de en az o kadar üzücü bir durumdur. Sivrihisar ve yöresinin Ankara tiftik keçisi üretimi bakımından eski potansiyeline kavuşturulması önemli amaçlarımızdan biri olmalıdır.

Sivrihisar’da Sanayi ve Ticaretin Geliştirilmesi:

1- Küçük sanayinin belli üretim alanlarında ve ürün türlerinde uzmanlaşarak birbirini tamamlayan imalat sanayine yöneltilmesi, iç ve dış pazarlama imkanlarına kavuşturulması gereklidir. Elektronik sanayi dahil olmak üzere bu konudaki imkan ve öncelikler araştırılarak bir an önce uygulamaya geçilmeli, küçük sanayi işlerlik kazanmalıdır. Ayrıca, küçük ve orta büyüklükte makine imalatı ve parçaları konusunda potansiyel yaratılmalı ve teşvik edilmelidir.

2- Sivrihisar’ın yeni buluş ve teknolojilerin uygulamaya geçirilmesi için uygun yatırım alanı olarak seçilmesinin sağlanması bir hedef olarak belirlenmelidir. AR-GE yatırımcılarına öncelik verecek şekilde, Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi bir an önce hayata geçirilmeli ve Sivrihisar, dünya üretim sektörüne katılmalıdır.

3- Elektronik aletlerin belli veya özel ihtisas gerektiren parçalarının imalatı veya montajının uzman elemanlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmalı; elektronik alanda Sivrihisar bir imalat, tamir, bakım ve yeniden değerlendirme üssü haline dönüştürülmelidir.

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesinin Faaliyete Geçirilmesi:

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce oluşumunun sağlanarak faaliyete geçirilmesi gereklidir. Organize Sanayi Bölgesinin ve küçük sanayinin doğalgaza kavuşturulmasının sağlanması önem arz etmektedir. Bu konularla ilgili yatırım planlarının vakit geçirilmeden yapılıp, ödenek tahsisleri gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda Sivrihisar Askeri Havaalanının sivil uçuşlara açılması sağlanmalıdır. Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi Sivil Havaalanına sahip ve tüm dünyaya açık bir üretim ve ticaret merkezi olma özelliklerine sahip bulunmaktadır. Bu imkan ve Sivrihisar’ın coğrafi ve tabii konumu en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

Tarihi Sivrihisar Evleri Restorasyon ve Turizm Projesi:

Tarihi Sivrihisar Evleri Restorasyon ve Turizm Projesinin hayata geçirilmesi, Sivrihisar’ın kültür turizmine açılması için gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması gerekmektedir.

1- Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir Valiliği ve Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştir­mesi planlanan Sivrihisar Evleri Restorasyon uygulamalarının zamanında gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmalara gönüllü kuruluşların ve hemşehrilerimizin katılması teşvik edilmelidir.

2- Sivrihisar çarşısının geleneksel yapısının korunması ve geliştirilmesi projesinin hazırlanarak uygulamaya konması sağlanmalıdır.

3- Sivrihisar’la, Sivrihisar’da yaşamış büyük düşünür Yunus Emre arasındaki tarihi ve kültürel bağın kurulup, çağdaş manada yaşatılabilmesi için; Sivrihisar Yunus Emre Vakfı kurulmalı ve bu vakıf aracılığı ile Yunus Emre Müzesi ve Kültür Evinin hayata geçirilmesi, Sivrihisar’ın sahip olduğu ve değerlendirilmesi gereken en önemli kültür projesidir. Yunus Emre’nin kabrinin bulunduğu Sarıköy (Yunus Emre Beldesi) ile kültür turizmi açısından irtibatın sağlanması gereklidir. Bu konuda gerekli çalışmalar kurulacak vakıf ve ilgili kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

Sivrihisar ve çevresi turizm envanter ve planlamasının yapılması, bu bölgenin iç ve dış turizme açılmasının sağlanması gerekir. Bu manada Sivrihisar’ın sahip olduğu tarihi, kültürel değerler ve ekolojik varlıklar önem taşımaktadır.

4- Eski askerlik şubesi binasının (yanan bina) ve kilisenin, kültür turizmi ve Avrupa Birliği ile olumlu ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesi; bu projenin, Medeniyetler Barışı (ittifakı) projesi çerçevesinde ele alınarak planlanması ve değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Sivrihisar’da Eğitim ve Kültür Hizmetlerinin Geliştirilmesi:

Sivrihisar’ın ilk ve orta öğretim bakımından eksikleri tamamlanmıştır diyebiliriz. ilk ve orta-öğretimde kalitenin iyileştirilmesi için yetkililerce gerekli katkı ve özen gösterilmektedir.

Sivrihisar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu ile bir ‘Üniversite şehri’ haline gelmiştir. Sivrihisar Meslek Yüksek Okulunun; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Muhasebe, inşaat, Makine, İklimlendirme-Soğutma olmak üzere beş programı bulunmaktadır. Her programa 30 öğrenci alınmaktadır. Meslek Yüksek Okulunun kadro imkanlarının iyileştirilerek programlara alınacak öğrenci sayısının yeterli düzeye çıkarılması, mevcut programlarda kademeli olarak ikinci öğretim uygulamasına geçilmesi ve uygun yeni programlar açılması gereklidir.

Sivrihisar’da Yüksek öğrenim öğrencilerinin sağlıklı ve uygun şartlarda kalacağı bir yüksek öğrenim yurdu bulunmamaktadır. Yüksek öğrenim yurdu, çevresel şartlar da göz önüne alındığında büyük bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurumu ile temasa geçilerek yükseköğrenim kız ve erkek öğrenci yurdu ihtiyacının kısa bir zamanda giderilmesi ve bunun için gerekli teşebbüslerin yapılarak uygulamaya konulması gerekli görülmektedir.

Sivrihisar’ın Teşvik Yasası Kapsamına Alınması:

Teşvik kapsamındaki illere komşu olan gelişmemiş ilçe ve beldelerin teşvik kapsamına alınması gerekir. Bu manada Afyon ili ve Emirdağ ilçesi ile sınırdaş olan ve benzer özellikleri taşıyan Sivrihisar’ın da teşvik uygulaması kapsamına alınması uygun olacaktır. Sivrihisar’ın bölgesel teşvik kapsamına alınmasının yanı sıra, sektörel bazdaki teşviklerden de yararlanma imkanları araştırılmalı ve sağlanmalıdır.

Sivrihisar’ın ekonomik ve toplumsal bakımdan gelişmemiş bir bölge olarak değerlendirilerek, komşu illerdeki (Afyon ve Kütahya) teşvik uygulama ve avantajlarından yararlandırılması; bunun gerçekleşmesi için teşvik mevzuatında gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanması gereklidir. Sektörel ve bölgesel temelde teşvik tedbirlerinden yararlanma imkanının yaratılması, Sivrihisar’ın ekonomik geleceği ve Sivrihisar insanının mutluluğu için gerekli ve önemlidir.

Sivrihisar’ın değerli evlatları tarafından gerçekleştirilmiş pek çok buluş olduğu gibi; pek çok müteşebbis hemşehrimiz, Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde başarıyla ve gururla ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Sivrihisar’ın entelektüel katkısının büyük olduğu buluşların ve yeni teşebbüslerin Türkiye’deki yapım, imalat ve gerçekleşme üssü olarak Sivrihisar’ın seçilmesinden daha tabii bir şey olamaz. Yeni buluşların ve her konudaki yeni teşebbüslerin uygulama ve hayata geçirilmesi için tercih edilecek yer, Anadolu’nun en seçkin ve özel mekanlarından biri olan Sivrihisar toprağı olmalıdır. Sivrihisar toprağında yetişen fidanların olgunlaşan meyveleri yine Sivrihisar toprağına düşmeli, öncelikle Sivrihisar’ı mutlu ve kalkınmış hale getirmeli, bereket ve bolluğa kavuşturmalıdır.

Sivrihisar İle Sivrihisar Dışındaki Hemşeh­rilerimizin Dayanışma ve Katkılarını Arttıracak Sivil Toplum Örgütlerimizin Güçlendirilmesi ve Çalışmalarına Destek Verilmesi:

Eskişehir’de yaklaşık 130.000 ile 150.000 kişi civarında olduğu tespit edilen Sivrihisarlı seçmen hemşehrilerimizi temsil eden iki kardeş sivil toplum örgütümüz bulunmaktadır. Sivrihisar Eğitim Vakfı ve Sivrihisar Kültür ve Dayanışma Derneğinin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve çeşitli sosyal amaçları gerçekleştirmek maksadıyla kullanılacak uygun bir binaya sahip olabilmek için; Eskişehir şehir merkezinde veya yakın civarında, hazineye ait uygun bir arsanın uzun süreli irtifak hakkının vakfımıza ve derneğimize tahsisini talep etmekteyiz. Gerek Eskişehir’de gerekse Eskişehir dışında, Sivrihisar’ı temsil eden pek çok dernek, vakıf ve çok değerli hemşehrilerimizin görev aldığı sivil toplum örgütleri bulunmaktadır.

Sivrihisar’la ilgili olarak tespit ettiğimiz ve ortaya koymaya çalıştığımız konuların gerçekleşmesine güç veren, katkı sağlayan tüm yetkililere, Sivrihisar’ımızın mutluluk ve kalkınmasına gönül veren değerli hemşehrilerimize ve Sivrihisar dostlarına gönül dolusu selam ve saygılarımızı sunarız.

Prof.Dr. Ömer Adil ATASOY

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar İçin Hedeflerimiz