Mesut Kilci Yazıları

Karma Eğitim

Eğitim; Teorik olarak” toplum tarafından onaylanan değerlerin yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamak, yönlendirilmiş bir öğrenmeyi gerçekleştirmek için oluşturulmuş bir sistemdir.” Karma eğitim; erkek ve kadınların aynı eğitim kurumunda ve aynı sınıflarda birlikte eğitim almasıdır.

Karma eğitim ilk defa Batı Avrupa’da reform hareketinden sonra Hristiyan Protestan mezhebi mensuplarının erkeklerin yanı sıra kızlara da özellikle mukaddes kitap incili okuyarak din eğitimi vermek istemeleriyle ortaya çıkmıştır. Bu uygulama İskoçya, İngiltere ve Amerika kısa zamanda yaygınlaştı. Türkiye’de bugün sorun olarak tartışılan birçok konu gibi ”karma eğitim” sorunu bize batıdan gelmiştir.

karmabil - Karma Eğitim

Osmanlılarda karma eğitim uygulaması Tanzimat yıllarına kadar kız ve erkek çocuklar beş altı yaşlarından itibaren sibyan mekteplerinde üç dört yıl kadar birlikte öğrenim görmeleri şeklindeydi. 1870 yılında ilk kez kız öğretmen okulu açılır. O yıllarda karma eğitim sadece bazı azınlık okullarında ve yabancı okullarda görülür.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında ilkokullarda ve 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati tarafından ortaöğretimde halkın istememesine rağmen ısrarla uygulanmaya başlanmıştır. 1934 yılında tek lisesi bulunan merkezlerde ülke çapında on dokuz lisede karma eğitim uygulaması gerçekleştirildi. Önceleri beş yıl süreli ilkokul öğrencilerin çocukluk dönemine denk geldiği için fazlaca sorun gibi görünmeyen, gösterilmeyen karma eğitim problemi sekiz yıllık kesintisiz ilköğretime dönüştürülmesiyle su yüzüne çıkmıştır. Ülkemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri 3 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tamamen devletin denetim ve gözetimi altında yürütülmektedir. Karma eğitimin bütün okullarda uygulanması bu kanunun esas alınmasıyla yapılmaktadır. 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun ikinci bölümünde Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri belirtilmiştir. Bu ilkelerin on ikincisi Karma eğitim ilkesidir.

Karma eğitim verilen okullardaki tespitlere göre öğrenciler dört konuda öğretmenlere zorluk göstermektedir. Bunlar; öğrenci motivasyonu, davranışı, sınıf yönetimi ve disiplin olarak sıralanmaktadır. Batılı ülkelerde yapılan araştırmalarda karma eğitim olmadığı okullarda kız öğrenciler etrafında kendilerini etkileyecek ya da yadırgayacak erkek öğrenci olmadığı için yanlış yapmaktan korkmadığı ve zekâsını daha iyi kullandığı gözlemlenmiştir.

Ayrı eğitim uygulanması erkek ve kız öğrenciler üzerinde bir başka olumlu etkisi, kendi içlerinde daha rahat ederek kendine güvenleri artmakta bu da psikolojik bakımdan öğrencilere doyum sağlamaktadır. Karma eğitimde öğrencilerin ders içinde ve okulda karşı cinse göre hareket etme eğilimi artarken, karma eğitimin uygulanmadığı ortamlarda ise öğrencilerin derse daha fazla odaklanarak dersin gereğine göre hareket ettikleri çeşitli araştırmalardan anlaşılmaktadır. Ayrı eğitimde, öğrencileri karmada eğitimde fazlaca meşgul eden; eğlence, vakti boşa harcama, şiddet, sözlü-fiili taciz, kavga gibi olumsuz davranışların aza indiği ve başarının arttığı öğrencilerin psikolojileri ve bedenleri daha sağlıklı olduğu gözlemlenmiştir.

Karma eğitimin ilk uygulandığı batıda karma eğitim yanında ayrı eğitim uygulamaları son yirmi, otuz yılda yaygın bir biçimde tartışılmakta araştırmalar yapılmaktadır. Amerika da yüzlerce kız üniversitesi ve kız koleji bulunuyor. Almanya da karma eğitim “yüz yılın en büyük pedagojik yanlışı” olarak nitelendirilerek karma eğitim ısrarından vazgeçilmiştir. İngiltere de ayrı eğitim veren okul sayıları hızla artmaktadır. Batıda eğitime yaklaşım biçimi ideolojik değil, realist, rasyonel ve pratik olduğu için karma eğitimden ayrı eğitime geçiş son yıllarda ivme kazanmıştır.

Yurt dışındaki çalışmalardan anlaşılıyor ki kız ve erkek öğrenciler açısından ayrı eğitimin birçok yararı vardır. Bu tür araştırma çalışmaları ülkemizde de yapılmalıdır. Çünkü toplumumuzun kültürel, coğrafi ve sosyolojik farklılığını düşünmek zorundayız. Eğitim öğretim konusuna ideolojik, dinsel ya da siyasi yaklaşmak yerine bilimsel olarak incelemekte fayda vardır.

 * * *

Yusuf Mesut KİLCİ
Eğitimci -Yazar

sivrihisar web tr

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Karma Eğitim