Makale ve Yazılar

Kurşunlu Camii Tamir

HACI POTELLİĞİN KURŞUNLU CAMİYİ TAMİR HİKAYESİ:

Aradan yüz yıllar geçmiş, Kurşunlu Camii Şerifi ta­mire muhtaç hâle gelmiş. Mahalle halkının tamire gücü yetmiyor kıtlık yılları, bu yıllarda herkes ancak karnını doyurabiliyor. Düşünmüşler camide üst üste serilmiş, fazla miktarda kilim var. Âdet olmuş her ölen için ca­miye bir kilim seriliyor. Mahalle ihtiyar heyeti toplan­mış karar almışlar. Camideki yeni kilimlerden bir kıs­mını İstanbul’a vakıflar idaresine gönderecekler. Vakıf­lar satacak parası ile cami tamir ettirilecektir.

O gün mahallenin ileri gelenlerinden, Hacı Potelliği görevlen­dirirler. Hacı Potellik fazla kilimleri sayar teslim alır at arabalarına yükler. En kısa yoldan İstanbul’a ulaşır. Kilimleri vakıflar genel Müdürlüğüne götürür teslim eder. Satıp, parasını verecekler diye 15 gün bekler. Va­kıflara gider gelir Hacı Potellik bunalır. Ne kilimleri veriyorlar nede parasını. Otel sahibi Hacı potelliğin sı­kıntısını anlar. Nedir derdin hemşerim ben seni sıkıntılı görüyorum der. Otel sahibine olup bitenleri anlatır. Otel sahibi derki: Git Kurşunlu Caminin sahibi, Şeyh Baba Yusuf Hazretlerinin kabri şeriflerine üç İhlâs bir Fatiha oku, o adamı Şeyh Baba Yusuf’a şikâyet et. Kabri şerif­leri Eyüp Sultanda kime sorsan gösterirler. Hacı Potel­lik sevinir. Ertesi günü sabah namazını Eyüp Sultan Camisinde kılar. Kabrini bulur oturur okur. Ve kilimle­rin parasını vermeyen vakıf müdürünü şikâyet eder.

Oteline döner o gece, Şeyh Baba Yusuf, Vakıf Müdürünü rüyasında sabaha kadar döver Müdür uyanır bir şey yok, gözünü yumar karşısında şeyh baba Yusuf basar sopayı sen kilimleri aldın da, parasını neden vermedin der sa­bah olur. Zaptiyeler erkenden otelde Hacı Potelliği bu­lurlar. Apar topar götürürler. Hacı Potellik çok korkar. Beni idâm ederler diye, vakıf müdürünün makamına varırlar. Müdür Hacı Potelliğe yer gösterir izzet ikram eder. O gece başından geçenleri anlatır. Bu gece Şeyh Baba Yusuf beni uyutmadı. Sabaha kadar dövdü der. Şimdi sen Sivrihisar’a git. Ben hemen arkandan mü­hendis göndereceğim. Onlar ne yapılacaksa keşif yap­sınlar. Ve hemen arkasından da ustaları ve parayı gön­dereceğim der. Ve eline de kilimleri aldığına dair bir ka­ğıt yazar. İmzalar mühürler verir. Mühendis ve keşif heyeti Sivrihisar’a, Hacı Potellikten önce gelirler. Keşif­lerini yapar dönerler.

Bir kaç hafta sonrada para, malzeme ve ustalar ge­lir. Kurşunlu Cami-i Şerifi güzelce tamir edilir.

* * *

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Kurşunlu Camii Tamir