Camiler

Kurşunlu Camii

(Baba Yusuf Camii) Tekke sokağındadır. Banisi Baba Yu­suf’tur. Kitabesine göre inşa tarihi 898/1492’dir.

Bina plan olarak tek kubbelidir. Üç kub­beli bir son cemaat yeri ve sağında bir minaresi vardır. Son cemaat cephesi ve minare, kesme tastan, diğer kısımları kesme taş üç sıra tuğladan inşa edilmiş­tir. Son cemaat yeri ince iki yan duvarın uzantısıyla ve kare seklinde iki yığma ayaktan meydana gelmiş ve üç kubbeli­dir. Son cemaatin yan duvarlarında iki­şer niş vardır. Cümle kapısı az çıkıntılı ve sivri kemerli bir nis içindedir. Kitabe bu nişin üzerindedir. Duvar kalınlıkları son cemaat duvarında 1. 32 m. diğer duvar­larda 1. 48. olarak ölçülmüştür.

sivrihisar kursunlu cami - Kurşunlu Camii

Harim, 12. 80 x 12. 95 m. ebadındadır. Mihrap duvarı hariç, her duvarda beşerli üç sıra pencere vardır. Kubbe kasnağı da on iki kenarlı olup 12 pencerelidir. Bütün pencere kemerleri, içte ve dışta yuvarlatılmıştır. Kubbe kasnağındaki iç pencereleri yanlarında, alçı sütuncuklar ve üstlerinde yuvarlak alçı kemerler mev­cuttur. Bu alçı işleri ve pencerelerin yu­varlanmalarının, yakın zamana ait oldu­ğu aşikardır. Yan duvarlarda 150 cm. ge­nişliğinde birer niş vardır. Minare kapısı sağda diptedir. Mihrap az çıkıntılıdır. Beş kenarlı nişi, bursa kemerli bir tahfif kemeri içindedir.

kursunlu cami ici - Kurşunlu Camii

Tahfif kemeri üzerinde sağda ve solda ka­baralar vardır. Mihrap nisi sekiz sıra ba­demlidir. Köşelerde kum saatli ve örmeli sütuncukları vardır. Minber ahşaptan ve basittir. Caminin iç süslemelerinin 60 se­ne kadar evvel yapıldığı, söylenmektedir. ve yerindedir. Yerden 6.20 m. yüksekliğe kadar, lacivert ve mavi kalem işleri ile dört duvar da kaplanmıştır. Çeşitli boyda taclık ve sülüs yazılar her tarafı doldur­maktadır. Minare kaidesi, kare bir biçim­de başlayıp sekiz kenara dönüşmektedir.

Kasnak başlangıcından sonra, gayet uzun ve dik baklavalı bir pabuç gelmektedir, iki simim arasındaki gövde on altı kenar­lıdır. Minare serefesi helezonik yivlidir.

Kitabe: Kapı üzerindeki sivri kemerin üs­tünde üç bölümlü üç satır halindeki ki­tabesi Arapçadır. Bozuk bir sülüs hattı ile yazıldığı gibi Arapçası da bozuktur.

9.40 m. uzunluğunda olan dört adet ka­bir bulunmaktadır. Kabir taşları mevcut olmasına rağmen, silik olduğundan okunamamıştır.

Kurşunlu Camii klasik uslubu ve nisbetli gövdesi ile mahalle arasında sıkışmasına rağmen üzerinde durulması gereken bir eserdir. Bu cami, 1343’de Hoca Osmanoğlu Hoca İbrahim’in yaptırmış olduğu mescidin yıkılıp genişletilen yerine yaptı­rılmıştı. Caminin haziresinde bulunan mermer sütunlar, yıkılan caminin, mih­rab karşısında mermer devşirme sütunları ile, ahşap örtülü bir cami olduğunu hafız Mehmet Dönmez tarafından okunmuştur.

kurscami - Kurşunlu Camii

Bu camii şerifte Zeyli Hafız Bingöl uzun yıllar, Meşe kızının hafız Ahmet Öztekin ve Hafız Mehmet Yıldırım imamlık yap­tılar. 50 yıla varan bir süreyle Hakkı Bi­çer beş vakit minareye çıkmak kaydı ile müezzinlik yaptı.

Dr. Cahit Baltacı Bey Kitabı Mahbub’un müellifi olan Sivrihisarlı Baba Yusuf’un İstanbul II. Bayezid Medresesi’nin açılısı­nı yapağını zikretmektedir. Bayezid Camii’nde ilk Cuma namazında açılış dersi­ni de yapmıştır. (Osmanlı Medreseleri sayfa 164)

sivrihisar kursunlu cami gece - Kurşunlu Camii

HACI POTELLİĞİN KURŞUNLU CAMİYİ TAMİR HİKÂYESİ >

Bütün Yönleriyle Sivrihisar
Orhan Keskin
 
kurs cami 1 - Kurşunlu Camii
kurs cami 2 - Kurşunlu Camii

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Kurşunlu Camii