Genel

Sivrihisar Nazım İmar Planı

SİVRİHİSAR NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

MEVCUT PLAN KARARLARI

Sivrihisar yerleşmesine ilişkin üst ölçekli plan kararları incelendiğinde, yerleşmeyi de kapsayan 1/100.000 ölçekli Eskişehir İli Çevre Düzeni Planının bulunduğu, bunun dışında herhangi bir üst ölçekli planın bulunmadığı anlaşılmıştır.

1/100.000 ölçekli planda ilçe merkezinin 2000 yılı nüfusunun 10.574 kişi olduğu belirtilmiş, 2025 yılı projeksiyon nüfusunun 14.279 kişi olacağı varsayımında bulunulmuştur. İlçede aktivite oranının %35.3 olduğu, bu aktivite oranının hedef yılında da aynı seviyelerde kalacağı plan açıklama raporunda belirtilmiştir. Ayrıca, ilçede çalışanların sektörlere göre dağılım hesaplamalarında, 2025 yılında çalışanların %75’inin Hizmetler Sektöründe, %12’sinin Sanayi Sektöründe ve %13’ününde Tarım Sektöründe çalışacağı belirtilmiştir. Ayrıca Plan Açıklama Rapor’unda ilçe halkının %80’inin Tarım ve Hayvancılık ile geçindiği, geri kalanının ise Küçük Sanatlar ve Ticaret alanında faaliyet gösterdiği belirtilmiştir. İlçe sınırları içerisinde sebzecilik faaliyetlerinin gelişme eğiliminde olduğu, ilçede daha çok hububat, çeşitli sebze ve şeker pancarı yetiştiriciliğinin yapıldığı, ayrıca Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesinin 24.06.1998 tarih ve 93/31 sayılı karar ile yatırım programına alındığı vurgulanmıştır.

Sivrihisar yerleşimine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Bu zamana kadar ki tüm uygulamalar 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile yürütülmüştür.

sivrihisar nazim imar plan - Sivrihisar Nazım İmar Planı

Sivrihisar yerleşmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1988 yılında onanmış, 1995 – 1996 yıllarında revizyon planlar yapılmıştır. Onanlı imar planı, kentin batısı, kuzeyi ve doğusundaki eğimli ve kayalık alanları dikkate alarak, kentsel gelişmeyi güney bölgelere yönlendirmiştir. Kentin ana gelişme bölgesini, Ankara Eskişehir karayolu ve bu yolu kente bağlayan Atatürk Bulvarı üzerinde yoğunlaştırmıştır. Kuzey yönünde Karayolu kenarında kentsel çalışma alanları önerilmiştir. Gelişme konut alanları Karayolu ile kentsel sit alanı arasında yoğunlaşmıştır.

Bu alandaki konut alanlarının ticari ihtiyaçlarının Sivrihisar’ın sit alanı içinde bulunan mevcut merkezden karşılanacağı düşünüldüğünden, gelişme alanlarında ticari fonksiyon önerilmemiştir. Konut alanları Planda, genelde ayrık nizam olarak önerilmiştir. Planda bitişik nizam kararı yok denecek kadar azdır. Ana ulaşım akslarının bulunduğu alterlerde 6 kat, diğer bölgelerde ise 3-4 kat konut alanları planlanmıştır. Konut alanlarında taban alanı mevcut konut dokusunun bulunduğu alanlarda 0.40, gelişme alanlarında ise 0.35 dir.

KAYNAK

Nazım İmar Planı Nedir?

Çevre veya bölge düzeni planlarına uygun bir şekilde hazırlanan haritalar üzerinde kadastro durumu belirli arazilerin tüm hususlarını 1/2000 veya 1/5000 ölçekli haritalarda gösteren imar raporlarına nazım imar denir. Arazilerin kullanış biçimlerini, bölge tiplerini, nüfus yapısını, ulaşım sistemlerini göstermek için nazım imar planları oluşturulur. Bütün bu noktalar, detaylı bir rapor içerisinde belirtilir. Bir yerleşim alanının gelecekte nasıl bir biçim alacağını nazım imar planları gösterir.

Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama imar planı, nazım imar planı esas alınarak hazırlanır. Bu planlarda; yol, imar, yapı adaları, nüfus yoğunluğu dikkate alınarak projenin etap ve esasları belirlenir. Uygulama imar planı raporları 1/1000 ölçeğinde düzenlenir.

Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı Arasındaki Fark

Nazım imar planı ve uygulama imar planı çevre düzeni planlamasında bir bütündür. Nazım imar planı, uygulama imar planının temelini meydana getirir. Nazım imar planı yapılmadığında uygulama imar planı da devreye girmez. Belediyelerin nazım planı yapma yetkisi bulunmaktadır.

Nazım planları, durum özelliklerine göre kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. Bunlar yazılı, şifai ve çizili imar durumudur. Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimlerinden bu imar durumları hakkında detaylı bilgiler elde edilebilmektedir.

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Sivrihisar Nazım İmar Planı