DERNEK

Sivrihisar Sosyal Kültür Dayanışma Derneği

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin adı : Sivrihisar Sosyal, Kültür ve Dayanışma Derneğidir. Siyasi bir amacı yoktur. Derneğin merkezi Eskişehir’dir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2- Dernek, Sivrihisar ve Sivrihisar’ı sevenler arasında hemşerilik duygusunu geliştirerek, kalkınmasını ve gelişmesini sağlamak, örf ve adetlerini yaşatmak, karşılıklı olarak her türlü maddi ve manevi yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktır.

Madde 3- Faaliyetler

Madde 4- ÜYELİK

Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Madde 5- ASLİ ÜYELİK

Medeni haklara sahip reşit olan SİVRİHİSARLI, Sivrihisar’a bağlı iken idari taksimat nedeni ile başka il veya ilçelere geçmiş yerleşim yerlerinden olan usul ve füruu bakımdan Sivrihisar ile kan ve sihri hısımlığı bulunan, Sivrihisar’da doğanlar her ne şekilde olursa olsun Sivrihisar’da bulunmuş olanlar derneğe kayıt olabilir.

Madde 6- FAHRİ ÜYELİK

Asli üyelik şartlarına haiz olamamakla birlikte derneğin amacına hizmet etmek isteyen maddi ve manevi yardımda bulunan kimselerde idare yönetim kurulunun kararı ile fahri üyeliğe kabul edilebilir. Fahri üyeler her türlü toplantılara katılabilir, görüşlerini bildirebilir, fakat oy kullanamaz.

Madde 7- ÜYE OLMAK

Derneğe üye olmak isteyen kimse üye kayıt formundan doldurarak başvurur. Yönetim Kurulu en geç on beş gün içinde üyeliğin kabul ve reddine karar verir. Bu sürede karar vermediğinde üyeliğe kabul edilmiş sayılır. Kamu hizmetleri nedeni ile izin alması gerekenler de izin belgelerini başvuru dilekçesine iliştirirler.

Madde 8- ÜYE OLAMAYACAKLAR

2908 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin 2. ve 3. Fıkralarında yazılı bulunan yasaklılar ile diğer yasalarda gösterilen yasalarda- üye kayıt edilemezler. Edilmiş iseler derhal ihraç edilirler.

Madde 9- ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye istediği zaman üyelikten, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verdiği dilekçe ile ayrılabilir.

Madde 10- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Yasaların öngördüğü nedenler ve derneğin amacına aykırı çalışanlar, üyeler arasında dayanışmayı bozanlar, derneğin adını kullanarak her ne suretle olursa olsun çıkar sağlayanlar Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır.

Madde 11- Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Madde 12- ÜYELİK AİDATI

Madde 13- DERNEK ORGANLARI

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

TÜZÜK

Facebook Sayfa