Sivrihisar İlan

Spor Kompleksi İkmal İnşaatı İhalesi

BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

NOT: BU İLANIN SÜRESİ SONA ERMİŞTİR.

Sivrihisar İlçesi Spor Kompleksi İkmal İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2021/17915

1-İdarenin
a) Adresi : Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı 10/4 26040 MERKEZ ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222302266 – 2222215308
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehir@gsgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet 76×113 metre Ebadında Sentetik Futbol Sahası Ve Tel Örgü Yapımı, 480 Kişilik Çelik Tribün Yapımı, Kapalı Spor Salonu Onarımı ve 7×3 metre Ebadında 3 Adet Soyunma ve Hakem Odası (Prefabrik) Yapımı İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hızır Bey Mahallesi Mustafa Atışkan Caddesi No 1 Sivrihisar ESKİŞEHİR (Ada:332, Parsel:12)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı. No:10/4 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 04.02.2021 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan B/III veya A/XVIII gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ve/veya MİMARLIK

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı. No:10/4 Odunpazarı/ESKİŞEHİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İlan Bilgileri

İlan No
ILN01295442

Şehir
ESKİŞEHİR

İlçe
Sivrihisar

İlan Türü
İHALE

İhale Usulü
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü
Yapım İşi

İhale ve Teklif Açma Tarihi
04.02.2021 10:00

İhale Kayıt No
2021/17915

Niteliği, Türü ve Miktarı
1 Adet 76×113 metre Ebadında Sentetik Futbol Sahası Ve Tel Örgü Yapımı, 480 Kişilik Çelik Tribün Yapımı, Kapalı Spor Salonu Onarımı ve 7×3 metre Ebadında 3 Adet Soyunma ve Hakem Odası (Prefabrik) Yapımı İşleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı. No:10/4 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Yayınlandığı Gazeteler
18/01/2021 : SAKARYA

https://www.ilan.gov.tr/ilan/727955/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/spor-kompleksi-ikmal-insaati-yaptirilacaktir

ihale ilani - Spor Kompleksi İkmal İnşaatı İhalesi

Eskişehir Sivrihisar Haberleri

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Spor Kompleksi İkmal İnşaatı İhalesi