Yazarlar

Tahsin Özalp

Hafız Tahsin Özalp

1900 Sivrihisar doğumlu olan Tahsin Özalp bu ilçede vaizlik yapmıştır. Babası Akcami imamlarından Ahmet efendidir. Tahsilini medrese rüştiye ve idadide yaptı, hıfzını tamamladı. 1940’lı yıllarda ihtiyat subaylığını Diyarbakır’da yaptı. İki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuk babası idi.

1929 yılından 1952 senesine kadar Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) Sivrihisar şubesi muhasipliğini yapmıştır. Daha sonra vaizlik ve müftü vekilliği yaptı. 1971 yılında vefat etmiştir. Büyük emek ürünü Sivrihisar Tarihi isimli eseri, merhum Şükrü Ünlüoğlu’nun desteği ile 1960 yılında basılmıştır.

to - Tahsin Özalp

ÖNSÖZ

Tarih yazmak; Bu işin ne erişilmez bir güç istediği muhakkaktır. 3-4000 senelik bir tarihi olan ve bilhassa 1071 miladından bu güne kadar Sivrihisar tarihine ait hiç bir eser yazılmadığı nazarı itibara alınırsa ne kadar güç olduğu anlaşılabilir.

Uzun araştırmalar mahsulü olan şu değersiz dergi ileride tarih yazacaklara bir fihrist vazifesini görebilirse ne mutlu.

Sivrihisar’da toplanan ve yazılan bilhassa ecnebi lisanına vakıf olmayanlarda görülmesi tabii olan ve senelerin çoğu göç yılı olarak yazılması dolayısı ile eksikliklerin bağışlanmasını dilerken.

Bu hususta çok yardımlarını gördüğüm ilk okul müfettişi Hilmi Duru ve mukayyıd-zade Şükrü Ünlüoğlu ile Süheyl Ünverdi, sabık Kaymakam Alâaddin Üskiper ve yeni kaymakam Mustafa Fikri Yavuzun alâka ve himmetlerine teşekkür etmenin bir vecibe olduğunu arz ederim.

Sivrihisar 1-6-1959 – TAHSİN ÖZALP

***

Bizlerde bu emek ve çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür eder, Allah’tan rahmet dileriz.

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Tahsin Özalp