Sivrihisar Seçimleri

2017 Referandum

2017 Anayasa Referandumu Sonuçları

16 Nisan 2017 Pazar Saat 08:00 itibarıyla başlayan referandum seçimleri Saat 17:00 de sona erdi. Sandıklar açıldı ve sayımlar yapıldı. 17 Nisan 2017 Pazartesi Sivrihisar referandum seçim sonuçları kesinleşti. Resmi sonuçlar yüksek seçim kurulu tarafından duyuruldu.

SİVRİHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

EVET : 7213
HAYIR : 6359

– Açılan Sandık : 93 / %100.00
– Kullanılan Oy : 13.831
– Geçerli Oy : 13.572
– Katılım Oranı : %83.62
– Toplam Seçmen : 16.540

* * *

ESKİŞEHİR İL GENELİ

EVET : 236.994 – %42.43
HAYIR : 321.623
– %57.57

– Açılan Sandık : 1.911 / % 100
– Kullanılan Oy : 567.634
– Geçerli Oy : 558.617
– Katılım Oranı : %89.13
– Toplam Seçmen : 636.858

Eskişehir ilçeleri oy dağılımı

Alpu EVET %60.35 HAYIR %39.65
Geçerli oy: 7.503 – Evet 4.528 – Hayır 2.975

Beylikova EVET %50.87 HAYIR %49.13
Geçerli oy: 4.690 – Evet 2.386 – Hayır 2.304

Çifteler EVET %51.96 HAYIR %48.04
Geçerli oy: 9.372 – Evet 4.870 – Hayır 4.502

Günyüzü EVET %71.87 HAYIR %28.13
Geçerli oy: 3.957 – Evet 2.844 – Hayır 1.113

Han EVET %45.59 HAYIR %54.41
Geçerli oy
: 1.373 – Evet 626 – Hayır 747

İnönü EVET %58.96 HAYIR %41.04
Geçerli oy: 4.900 – Evet 2.889 – Hayır 2.011

Mahmudiye EVET %44.67 HAYIR %55.33
Geçerli oy: 4.871 – Evet 2.176 – Hayır 2.695

Mihalgazi EVET %65.33 HAYIR %34.67
Geçerli oy: 2.374 – Evet 1.551 – Hayır 823

Mihalıççık EVET %52.37 HAYIR %47.63
Geçerli oy: 5.568 – Evet 2.916 – Hayır 2.652

Odunpazarı EVET %40.06 HAYIR %59.94
G. oy: 257.550 – Evet 103.184 – Hayır 154.366

Sarıcakaya EVET %69.25 HAYIR %30.75
Geçerli oy: 3.580 – Evet 2.479 – Hayır 1.101

Seyitgazi EVET %49.40 HAYIR %50.60
Geçerli oy: 9.695 – Evet 4.789 – Hayır 4.906

Sivrihisar EVET %53.15 HAYIR %46.85
Geçerli oy: 13.572 – Evet 7.213 – Hayır 6.359

Tepebaşı EVET %41.18 HAYIR %58.82
G. oy: 229.612 – Evet 94.543 – Hayır 135.069

* * *

TÜRKİYE GENELİ EVET %51.41 HAYIR %48.59

EVET 25.157.025 OY  HAYIR 23.777.091 OY FARK 1.379.934

2017 YILI SEÇİMLERİ – Anayasa Değişikliği Halk Oylaması Referandumu

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliği halk tarafından oylanacak. 18 maddelik anayasa paketinin 339 oy ile mecliste kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. 10.02.2017

2017 yılı referandum seçim sonuçları

Referandum ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı sistemi Referandum tarihi Yüksek Seçim Kurulu tarafından 16 Nisan 2017 pazar günü olarak belirlendi. Ülke genelinde ve Sivrihisar’da Referandum sonuçları ne olacak? Sivrihisar 2017 canlı referandum seçim sonuçları, haberler ve gelişmeler dakika dakika, güncel ve hızlı bir şekilde burada.

Referandum anket sonuçları: Anket firmalarından sadece üç tanesi doğru tahminde bulundu. Sandığa katılım ise yüzde 85 oranında.

Halk oylaması ile referandumun kabul edilmesinden dolayı 3 Kasım 2019 tarihinde TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MADDELERİ
TAM METİN 18 MADDE

1. MADDE

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesine göre, Anayasanın “Yargı yetkisi” başlığında değişikliğe gidilecek. Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, “Bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

2. MADDE

Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılmasını öngörüyor.

3. MADDE

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25’ten 18’e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

4. MADDE

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın “TBMM’nin Seçim Dönemi” başlıklı maddesi, “TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi” olarak değişiyor.

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

5. MADDE

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM’nin görevleri ve yetkileri, “kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletler-arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek” olarak sıralanıyor.

6. MADDE

TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurulda görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor.

Buna göre, TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.

7. MADDE

Maddeyle, cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor. Böylelikle doğrudan halk tarafından seçilen ve siyasal bir kişilik olan cumhurbaşkanının, partisiyle ilişkisinin kesilmesine dair hükmü yürürlükten kaldıran ilga normunun, halk oylamasında kabulü akabinde yürürlüğe girmesi anında bir siyasi partiyle ilişki kurması mümkün hale getiriliyor.

8. MADDE

Düzenlemeyle, Anayasanın “cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine” ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına, “devlet başkanı” sıfatı getiriliyor. Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.

Cumhurbaşkanı, “devlet başkanı” sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verecek.

Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü’nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak.

9. MADDE

Söz konusu maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis’teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

10. MADDE

Teklifin 10. maddesiyle “cumhurbaşkanı yardımcılığı” geliyor. Madde, Cumhurbaşkanına, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilmesi imkanı tanıyor.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Genel seçime 1 yıl ve daha az kalmışsa, TBMM seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenecek.

11. MADDE

Teklifin 11. maddesine göre, TBMM, üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek. Bu şekilde seçilen Meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.

12. MADDE

Teklifin 12. maddesine göre, cumhurbaşkanı; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.

13. MADDE

Teklifin 13. maddesine göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.

14. MADDE

Teklifin 14. maddesinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişikliğe gidiliyor.

Maddeye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek. Kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak. Kurula Adalet Bakanı başkanlık edecek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun tabii üyesi olarak görev yapacak.

Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından TBMM tarafından seçilecek.

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması gerekecek.

Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Komisyon, her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.

Üyeler, 4 yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeliğinin boşalması durumunda, bunu takip eden 30 gün içinde yeni üyelerin seçimi yapılacak.

15. MADDE

Teklifin 15. maddesine göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak.

Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunacak. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına kadar karara bağlanacak.

16. MADDE

Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

17. MADDE

Bu madde uyarınca, TBMM’nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak.

18. MADDE

Maddeye göre, “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine” dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

[toggles title=”SÜREÇ ⇓ ⇑”]

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Anayasa Değişiklik Kanununun Cumhurbaşkanı’na sunulmasıyla birlikte, halk oylamasına giden süreç de başlamış olacak.

  • Anayasa Değişikliği Kanunu Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Cumhurbaşkanı, kanunu 15 gün içerisinde inceleyecek
  • Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde, halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanacak
  • Halk oylaması, kanunun Resmi Gazete’de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak.

HALK OYLAMASI NASIL YAPILACAK?

  • Halkoyuna sunulma işlemleri. Yüksek Secim Kurulunun (YSK) yönetim ve denetiminde seçim kurullarınca yürütülecek
  • Halkoylamasında beyaz renk üzerinde “evet”, kahverengi üzerinde “hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusulası kullanılacak
  • Yabancı ülkelerdeki vatandaşlar, halkoylamasından 20 gün öncesinden başlayarak oylarını kullanabilecek
  • TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı, halk oylaması gününden önceki yedinci günden itibaren, halk oylamasından önceki gün saat 18.00’e kadar radyo ve televizyonla propaganda yapabilecek.
  • Halkoylamasında beyaz renk üzerinde “Evet”, kahverengi üzerinde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. Halk oylamasına katılanlar, üzerinde özel işaret bulunan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak.

***

[/toggles] Sivrihisar seçim haberleri

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - 2017 Referandum