Mesut Kilci Yazıları

Ortaöğretimde Ölçme Değerlendirme

ORTAÖĞRETİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

    Ölçme; Bir niteliğin gözlemlenip gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme; Gözlem sonuçlarının bir kıstasla kıyaslayıp bir karara varılması işidir. Eğitim-öğretimde ise, öğrencilerin yeteneklerinin hem kendileri hem de öğretmenleri tarafından farkındalığını hissettirmek, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak, öğretim programlarının yeterliliğini belirlemek, gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamaktır.

    7eylül 2013 günü Resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlılığı Orta Öğretim yönetmeliği, birçok değişikliklerle birlikte ölçme ve değerlendirme sürecinde de değişiklik getirdi.

    Madde 45-(b) Aynı derse giren öğretmenlerden ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince beraber hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenlerince yeniden değerlendirilir.

    Alınan bu kararlar öğretim kalitemizin yükseltilmesi için iyi niyetin ürünüdür. Ancak uygulamalarda birçok zorluklarla karşılaşılmaktadır. Eğitim faaliyetlerinin yapıldığı hafta içinde yapılan ortak sınavlar sonucunda haftada iki saat bir ders mutlaka üst, üste ortak sınava rast gelmekte böylece o sınıfta ders konusu işlenememektedir. İster istemez yıllık planda geri kalınmaktadır. Öğrenci sayısı çok okullarda ortak sınav planlarının yapılması zorlaşmaktadır. Aynı sınıfta başka dalda derse giren tek bir öğretmenin gözetmenliğinde yapılan sınavlarda kopya olayları denetlenemediğinden sınavlar adilane yapılmaz hale dönüşmektedir. Hâlbuki objektif bir ölçme değerlendirme öğretmen ve idarenin eğitim ve öğretimde kaliteyi artırma gayretinde, geleceğe ilişkin planların şekillenmesinde güvenilir veriler sunar.

     Toplumda ve okullarda kopya çekmek doğal bir davranış, kazanılmış bir hak gibi görülmektedir. Öncelikle velilerin, öğrencilerin düşüncesinden bu algıyı, olguyu gidermek gerekir. Sınıf geçme yönetmeliğinde uygulanabilir, kopyadan öğrenciyi caydırıcı tedbirler getirilmelidir. Tüm sınavların adilane olması için mutlaka kopya çekmenin önüne geçilmelidir. Öğrencinin başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, güvenilirlilik ve kullanışlılık özelliklerine sahip olmasına dikkat edilmelidir.

    Her öğrenci her türlü yeni kazanımı, kendi kişisel gelişim çizgisinde öğrenebilir. Önemli olan öğrencinin iyi tanınması ve öğrenme sürecinde karşılıklı olarak duyarlı yaklaşılmasıdır. Ölçme değerlendirme öğrencinin potansiyelini ortaya çıkararak, okul- öğretmen tarafından objektif olarak tanınmasını sağlar. Öğrenciye var olan durumunu bildirerek, davranışlarını nasıl değiştireceği, geliştireceği konusunda bilgi verir. Öğrencileri sınav-not kaygısı hatasına sürüklememeli, sınav kavramı korkutma veya disiplin aracı olarak değil, bir geri bildirim aracı olarak kabul edilmeli öğrencilere böyle yansıtılmalıdır. Bu kötü imajı yıkmak için sınav yerine yazılı yoklama, yazılı değerlendirme gibi kavramlar kullanmalıdır.

    Ölçme değerlendirmeden amaç; Her ders için belirlenmiş olan kazanımlara ne derece ulaşıldığını, öğrenmenin ne kadar gerçekleştiğini tespit edebilmektir. Öğrenci, öğretmen ve sistem açısından ölçme değerlendirme yapılır. Sonucunda durum tespiti ile kazanımlarla sonuçlar karşılaştırılır. Kısaca ölçme değerlendirme zekâ, yetenek, ilgi ve tutumların tespit edilmesidir. 24 Kasım öğretmenler günün tüm eğitim–öğretim çalışanlarına başarı mutluluk getirmesini dileriz.

Yusuf Mesut KİLCİ  / Eğitimci-Yazar

Add Comment

Click here to post a comment

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Ortaöğretimde Ölçme Değerlendirme